Miss středních škol České Republiky

Pravidla soutěže
Líbímseti.cz Miss Highschool 2013

Soutěž Líbímseti.cz Miss Highschool 2013 je soutěží krásy, intelektu a životního stylu. Soutěž je určena dívkám ve věku 15–20 let studujícím střední školy, gymnázia a střední odborná učiliště anebo dívkám, které toto studium v roce 2013 ukončily.

Akci připravuje společnost Líbímseti.cz, a. s. spolu se svými partnery a sponzory.

I. Vyhlášení soutěže

 1. Soutěž je oficiálně vyhlášena v březnu 2013.
 2. Registrace účastnic soutěže bude probíhat do 30.4.2013 na oficiálních webových stránkách soutěže www.miss-highschool.cz
 3. Podmínkou přijetí do soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. těchto pravidel a účast v základním kole soutěže.
 4. Soutěž probíhá ve čtyřech kolech:
  1. registrace
  2. základní kolo
  3. semifinálové kolo
  4. finálové kolo

II. Podmínky pro registrované, semifinalistky a finalistky soutěže

 1. Účastnicí soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole soutěže.
 2. Semifinalistkou soutěže je vybraná soutěžící ze základního kola soutěže, která soutěží v semifinálovém kole soutěže o postup do finále soutěže.
 3. Finalistkou soutěže je vybraná semifinalistka soutěže, která soutěží ve finále soutěže.
 4. Pokud pořadatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že soutěžící, semifinalistka, nebo finalistka nesplňuje podmínky soutěže, je oprávněn ji z dalšího průběhu soutěže diskvalifikovat bez možnosti odvolání.
 5. Soutěžící, semifinalistkou a finalistkou soutěže se může stát osoba ženského pohlaví splňující uvedené podmínky (dále jen soutěžící).
  1. dosažený věk 15 až 20 let k datu finálového kola
  2. studentka střední školy, gymnázia či středního odborného učiliště
  3. občanství ČR
  4. čistý rejstřík trestů
  5. absolutní  neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna, nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce, nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo etickými pravidly.

III. Registrace

 1. Účastnicí soutěže se dívka stane vyplněním přihlášky na oficiálních webových stránkách soutěže www.miss-highschool.cz do 30. 4. 2013 za předpokladu, že je řádnou studentkou denního studia jakékoliv střední školy registrované na území České republiky.
 2. Dívky vloží při registraci určitý počet svých fotografií, nejlépe portrét a foto celé postavy. Fotografie následně projdou schválením a nevhodná fota budou vyřazena.
  1. Fotografie nesmí být starší než 1 rok a musí odpovídat současnému vzhledu soutěžící.
  2. Fotografie nesmí být hanlivé, vyzývavé ani jinak vulgární – právo na rozhodnutí, zda fotografie splňují tato pravidla, si vyhrazuje vyhlašovatel soutěže.

IV. Základní kolo

 1. Základní kolo soutěže proběhne formou hodnocení fotografií registrovaných soutěžících na webu www.libimseti.cz.
 2. Základní kolo soutěže bude probíhat současně s registrací do 30. 4. 2013.
 3. Ze základního kola soutěže postupuje do semifinále celkem 50 semifinalistek s nejlepším hodnocením fotografií. Rozhodnutí o postupu do semifinále bude vybraným semifinalistkám ihned po skončení základního kola soutěže sděleno e-mailem. Proti rozhodnutí není přípustné odvolání.

V. Semifinálové kolo

 1. Semifinálové kolo proběhne v květnu 2013 v Praze.
 2. Pozvánka na semifinálové kolo bude účastnicím doručena e-mailem.
 3. Veškeré nezletilé účastnice semifinálového kola soutěže doloží souhlas svého zákonného zástupce s účastí v soutěži a souhlas s případným natáčením a fotografováním své osoby a použitím těchto materiálů pro potřeby soutěže a vysílání, který jim bude zaslán na uvedenou adresu, spolu s pozvánkou k soutěži.
 4. Soutěžící je povinna stvrdit svým podpisem, nebo podpisem svého zákonného zástupce, smlouvu o účasti v soutěži Líbímseti.cz Miss Highschool 2013 a prohlášení o splnění podmínek soutěže. Formuláře budou soutěžícím předány v semifinálovém kole soutěže. Pokud tuto povinnost nesplní, bude ze soutěže vyřazena.
 5. Soutěžící si sebou na semifinále přinese veškeré tyto náležitosti:
  1. občanský průkaz
  2. studijní průkaz nebo potvrzení o studiu
  3. dvoudílné plavky
  4. boty na podpatku (lodičky nebo páskové boty)
  5. portfolio, fotografie (pouze v případě, že je vlastní)
 6. další náležitosti, které budou uvedeny na pozvánce do základního kola soutěže
 7. Pokud se semifinalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo semifinále včas, bude ze soutěže vyřazena.
 8. V prostorách semifinálového kola platí přísný zákaz nošení zbraní a vstupu se zvířaty.
 9. Výběr postupujících finalistek provádí odborná porota. Porota ze semifinalistek dále vybere též 2 náhradnice. Porota oznámí své rozhodnutí o postupu do finále vybraným finalistkám a náhradnicím ihned po skončení semifinálového kola soutěže. Proti rozhodnutí poroty není přípustné odvolání.

VII. Finálové kolo

 1. Finálové kolo soutěže proběhne v 12. ledna 2014 v Praze.
 2. Finálovému kolu mohou předcházet nácviky, případně generální zkouška na místě, které určí pořadatel.
 3. Pokud se finalistka z jakýchkoliv důvodů  neodstaví na místo včas, bude vyloučena s okamžitou platností a účinností ze soutěže a na její místo nastupuje náhradnice. Náhradnici určuje pořadatel.
 4. V případě shody hlasů některého z vyhlášených titulů určuje pořadí vítězek hodnocení předsedy poroty soutěže Líbímseti.cz Miss Highschool 2013.
 5. V rámci soutěže Líbímseti.cz Miss Highschool 2013 budou  voleny tituly:
  • Miss Highschool 2013 volí porota v rámci slavnostního finálového večera
  • Miss Highschool 2013 sympatie bude zvolena online hlasováním na portálu www.libimseti.cz, vyhlášení a ukončení hlasování bude uvedeno na oficiálních webových stránkách soutěže a na www.libimseti.cz
  • pořadatel si vyhrazuje právo na vyhlášení dalších titulů

VIII. Ceny a dary

 1. Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.
 2. Soutěžící odevzdáním přihlášky bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u výrobce této ceny či daru.
 3. Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné.
 4. Z cen a darů, které soutěžící získají ze soutěže, neplatí daně vyhlašovatel, ale soutěžící dle obecně platných předpisů. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky/letenky apod. Odmítnutí ceny některou z finalistek bude znamenat propadnutí dané ceny.
 5. Předání cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny. Pořadatel nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.
 6. Nedodržení pravidel soutěže může vést k diskvalifikaci soutěžících a propadnutí jakýkoliv věcných či peněžních cen.

IX. Odpovědnost

 1. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastnicím soutěže žádné jiné závazky a účastnice nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 2. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

X. Obecná ustanovení

 1. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže. Zasláním přihlášky soutěžící vyjadřují svůj souhlas s uvedením svého jména, příjmení, bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku Soutěže a jejího výherce. Tento souhlas stvrdí Soutěžící svým podpisem v den konání semifinálového kola na výzvu Vyhlašovatele. Soutěžící dále tímto dává Vyhlašovateli soutěže výslovný souhlas k použití poskytnutých osobních údajů k zasílání informačních materiálů týkajících se produktů a služeb Vyhlašovatele soutěže a partnerů soutěže.
 2. Odesláním přihlášky bere Soutěžící na vědomí a vyjadřuje souhlas s pořizováním a používáním snímků, obrazových a zvukových záznamů a podobizny Soutěžící, které budou pořizovány v rámci průběhu Soutěže; dále podpisem přihlášky výslovně souhlasí dle ustanovení § 12 odst. (1) Občanského zákoníku s užíváním a šířením pořízených obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů a podobizny Soutěžících Vyhlašovatelem Soutěže a jeho Partnery, tento souhlas není omezen ani dobou ani teritoriálně. Zároveň se tímto uděluje souhlas Vyhlašovateli s převodem tohoto oprávnění na třetí osobu.
 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit, či změnit pravidla.
 4. Pořadatel soutěže  si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.
 5. Tato oficiální pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.miss-highschool.cz. Pořadatel nenese odpovědnost za případné technické problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel soutěže.